ENGLISH
 

Hepatitis C - Amsterdam

Nederland

In 2014 deed Mainline onderzoek naar risicoprevalentie en kennis op het gebied van Hepatitis C (HCV) onder bezoekers van laagdrempelige dag-inloopvoorzieningen in Amsterdam. 

Afgelopen februari 2017 is het HCV Project Amsterdam gestart: Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg; Naar virus-eliminatie onder (ooit) injecteerders in Amsterdam.

Dit project is een initiatief van de Regenboog Groep en wordt ook door hen gecoördineerd. Mainline is in het project als onderaannemer betrokken. Ook wordt samengewerkt met GGD Amsterdam.

Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang. Vanaf mei starten de trainingen aan begeleiders van inloophuizen en Maatschappelijke opvang (MO). Vanaf juni gaan de veldwerkers van Mainline op pad om voorlichting te geven aan de primaire doelgroep, inwoners van MO instellingen en bezoekers van inloophuizen. Het project loopt tot maart 2018. Daarna volgt een eindevaluatie en rapport.


Nieuwe medicatie
Chronische hepatitis C is een ziekte die in veel gevallen pas na vele jaren tot klachten leidt, zoals levercirrose en bij een klein percentage ook tot leverkanker.  Door de komst van nieuwe medicijnen is de behandeling effectiever en aanzienlijk korter geworden.

Bestaande en intensieve therapieën zijn overbodig geworden en er kunnen meer patiënten geholpen worden. Meer dan 90% van de patiënten geneest van de HCV-infectie met een behandeling van, in het algemeen, 12 (soms 24) weken. Deze medicijnen hebben weinig bijwerkingen, in tegenstelling tot de oude interferon bevattende therapie.

Achtergronden
In Amsterdam leeft naar schatting een populatie van enkele duizenden personen met HCV. Een substantieel deel van de naar schatting 3.500 personen heeft decennia geleden door injecterend druggebruik HCV opgelopen.

Onder hen die ooit (regelmatig of zelfs maar incidenteel) injecteerden is 85% geïnfecteerd. De HCV infectie is inmiddels 20-40 jaar geleden en heeft daardoor tot een gevorderde leverschade met een substantieel hoge ziektelast kunnen leiden.

Inmiddels heeft het merendeel van de druggebruikers een meer stabielere levensstijl, injecteert niet meer, heeft ondersteunende (medicinale) drugsbehandeling en woonruimte (bijvoorbeeld in een locatie van de Maatschappelijke Opvang).

Door een gerichte preventie-aanpak is de HCV incidentie onder (ooit/ex-) injecteerders heel laag geworden en is een bijzondere situatie onder (ooit/ex-) gebruikers in Amsterdam (en Nederland) ontstaan: een substantiële populatie met langdurige infectie en toenemende HCV ziektelast, maar met een te verwaarlozen incidentie.

Dit geeft een uniek beeld van een grote populatie ‘oude HCV infecties’ met toenemende ziektelast, die gebruik maakt van Harm Reduction services, met geen nieuwe HCV gevallen en bovenal revolutionair verbeterde behandelmogelijkheden: een unieke mogelijkheid en een perfect moment, om HCV in deze gehele risicogroep te elimineren.

Doelgroep
De primaire doelgroep van de projectactiviteiten zijn bewoners van MO (Maatschappelijke Opvang) instellingen en bezoekers van inloophuizen. Velen van hen hebben een lange geschiedenis van druggebruik en hebben in het verleden (ooit) geïnjecteerd, drugsattributen gedeeld of anderszins een verhoogd risico gelopen op een HCV infectie zoals een tattoeage laten zetten in het informele circuit.

Het project richt zich zowel op opsporing van hen die nog niet getest zijn, als ook op heropsporing van eerder geteste en positief bevonden personen, die echter niet zijn behandeld.
Tevens zullen ook andere risicogroepen in de Amsterdamse maatschappelijke opvang, zoals migranten uit hoog prevalentie regio’s of HIV-positieven met MSM-contacten of hen die aangeven anderszins risico te hebben gelopen door bijvoorbeeld tatoeages in het informele circuit in het project worden betrokken.

In het project worden 6 MO instellingen (HVO Querido, Leger des Heils en Volksbond) en 2 inloophuizen (De Regenboog Groep) betrokken. De MO instellingen worden vanwege het aantal bewoners twee keer bezocht. Hierdoor komt het in totaal op 14 verschillende screeningsevents, verdeeld over 8 locaties. Naar verwachting worden ongeveer 400 mensen bereikt.

De secundaire doelgroep bestaat uit zorgprofessionals (medewerkers en vrijwilligers) in de instellingen van de maatschappelijk opvang. Met goede kennis van HCV en de zorgmogelijkheden kunnen zij cliënten met goede ondersteuning en verwijzing helpen naar effectieve HCV zorg.

Er zullen 8-10 voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd voor in totaal 120-150 medewerkers.


Het project is gericht op Amsterdam
Daar grote populaties van diegenen die HCV risico hebben gelopen zich in locaties van de Maatschappelijke Opvang bevinden en derhalve relatief eenvoudig te lokaliseren en door te verwijzen zijn, is gekozen voor de ingang van de MO locaties van HVO-Querido, het Leger des Heils en de Volksbond en diverse inloopcentra van de Regenboog Groep.



Contact

Tim Jansma  t.jansma@mainine.nl
Programma Manager Nationaal



Onderzoek Hepatitis C (HCV)

In 2014 deed Mainline onderzoek naar HCV onder bezoekers van laagdrempelige daginloop - voorzieningen in Amsterdam.
Lees het onderzoek Hepatitis C in Amsterdam uit 2014



Landelijke plannen

In eerste instantie zullen de grootste locatie en de locaties met de hoogste aantallen (ex) gebruikers in het project worden betrokken. De uitkomst van het onderzoek is een gerichte voorbereiding op een vertaling van aanstaande landelijke plannen naar implementatie in andere steden.

Projectpartners

  • Regenboog Groep heeft dit project geïnitieerd en coördineerd het ook. Zij zijn verantwoordelijk voor de voorlichting aan medewerkers en bewoners in MO (Maatschappelijke Opvang) instellingen. 

  • Mainline is in dit project betrokken als onderaannmer en verantwoordelijk voor het ontwikkelen van informatiemateriaal en voorlichtingsbijeenkomsten voor bewoners van MO instellingen.

  • GGD Amsterdam is verantwoordelijk voor het screenen en de toeleiding van patiënten naar HCV zorg.

Onze huidige projecten


Harm reduction voor kwetsbare migranten die drugs gebruiken in de EU

Verschillende risicofactoren vergroten de kwetsbaarheid van (nieuwe) groepen migranten voor problematisch drugsgebruik. Deze risicofactoren zijn bijvoorbeeld traumatische ervaringen, een geisoleerde positie in de maatschappij, werkloosheid en armoede. Gezondheidszorg, harm reduction projecten en gemeenten in de hele Europese Unie staan voor de urgente vraag hoe zij in de behoeften van deze migranten kunnen voorzien. 

> Lees meer
internationaal

Mindful muscles

VERENIGD KONINKRIJK, FINLAND, GRIEKENLAND, ESTLAND, SERVIË, PORTUGAL, NEDERLAND

Harm reduction-benaderingen worden zelden toegepast in een recreatieve sportcontext. En waarom zouden we - sport staat gelijk aan gezondheid, toch? Niet altijd. Onderzoek toont aan dat het gebruik van performance and image-enhancing drugs (PIED's) ook geregeld voorkomt in verschillende recreatieve sporten. En voor mensen die vaak en in hoge doseringen gebruiken, kunnen schadebeperkende interventies een groot verschil maken.

> Lees meer

Nationale Postcode Loterij

Nationale Postcode Loterij kent van 2022 tot 2024 schenking toe aan Mainline. Met dit geld versterken we de komende drie jaar onze organisatie en met name het veldwerkteam.

> Lees meer

Aandacht voor herstel

Herstel en herstel-gerichte zorg zijn binnen de psychiatrie steeds meer centraal komen te staan. Manieren vinden om ondanks een chronische beperking of aandoening een bevredigend, hoopvol leven te leiden, staan hierbij vaak centraal. Maar ook binnen de verslavingszorg komt er de laatste jaren steeds meer aandacht voor herstel. 

> Lees meer
nationaal

Peer2Peer

Om jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) die drugs gebruiken in de marges beter te bereiken, zet Mainline een peer-to-peer voorlichtingsproject op. We richten ons hierbij op jongeren die vaak met veel verschillende uitdagingen tegelijk moeten dealen, denk aan: dakloosheid, schulden, ruzies en psychische problemen. Een balans houden in het drugsgebruik kan dan soms erg lastig zijn. In dit peer-to-peer project wordt de voorlichting gegeven door jongvolwassenen die vergelijkbare ervaringen hebben als de doelgroep. 

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

nationaal

Omgaan met verward gedrag

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol en soms is er ook sprake van psychiatrische issues, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking. Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelde Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training en een boekje met handvatten.

> Lees meer
internationaal

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
nationaal

Chemsex

Het gebruik van drugs tijdens seks is een groeiend wereldwijd fenomeen, vooral onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). Bij professionals is seks onder invloed van drugs door MSM beter bekend als 'chemsex'.

> Lees meer
nationaal

Hepatitis C - Amsterdam

Nederland

In 2014 deed Mainline onderzoek naar risicoprevalentie en kennis op het gebied van Hepatitis C (HCV) onder bezoekers van laagdrempelige dag-inloopvoorzieningen in Amsterdam. Afgelopen februari 2017 is het HCV Project Amsterdam gestart: Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg; Naar virus-eliminatie onder (ooit) injecteerders in Amsterdam.

> Lees meer
internationaal

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer
nationaal

Quickscan Kampen

In oktober 2017 is Mainline in opdracht van de gemeente Kampen gestart met een Quickscan naar middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in deze gemeente. 

> Lees meer
Copyright Mainline 2022. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.