ENGLISH
 

GHB overdosis preventie

Nederland & België

In een veranderde maatschappij, waarbij mensen experimenteren met nieuwe soorten drugs, is een urgente noodzaak om kennis op te doen van overdosis risico’s onder mensen die andere drugs (dan opiaten zoals heroine) gebruiken.

Stijging GBH gebruik
In Nederland en België stijgt de laatste jaren het aantal jonge mensen dat veelvuldig gamma-hydroxybutaan zuur (GHB) gebruikt. Naar schatting zijn er in Nederland alleen al 22.000 mensen die dagelijks GHB gebruiken en die een sterke lichamelijke en psychologische afhankelijkheid van GHB hebben opgebouwd.

Onder GHB gebruikers komt overdosis voor in verschillende vormen, uiteenlopend van het kortstondig verliezen van het bewustzijn (een zg. G-slaapje) tot ernstige stuiptrekkingen en coma. Jonge mensen beoordelen hun lichamelijke reacties op GHB niet perse als problematisch en hebben een lakse houding ten opzichte van outgaan.


Moeilijk bereikbare groepen
De groep dagelijkse gebruikers van GHB is lastig te bereiken. Hoewel ze vaak beginnen met gebruik in een sociale context (bijvoorbeeld in het uitgaansleven), isoleren ze zich meer als hun gebruik problematischer wordt. Daardoor wordt GHB onder deze groep veelal thuis en alleen gebruikt. Daarnaast weten we eigenlijk heel weinig over deze groep mensen, voor wie GHB een dagelijkse behoefte is geworden. Hetzelfde kunnen we zeggen over jonge mensen in andere Europese landen die weer andere typen drugs gebruiken, maar die gelijksoortig risicogedrag laten zien en die niet bereikt worden met preventicampagnes of harm reduction voorliching.

Onderzoek & resultaat
Om inzicht te krijgen in boven beschreven zaken, is van juni tot en met oktober 2014 een onderzoek uitgevoerd onder 146 GHB gebruikers in Nederland en België. Lees meer over het onderzoek & uitkomsten.

Lees hier het rapport 'Overdosispreventie onder mensen die GHB gebruiken'


Dit project is mogelijk gemaakt dankzij de financiele steun van de Europese Commissie* en het Fonds Psychische Gezondheid.

*) Mainline is verantwoordelijk voor deze website. De Europese Commissie kan voor de inhoud van deze site niet aansprakelijk gesteld worden.

Contactpersoon: Ingrid Bakker
Programma manager Nationaal


Trainingen
Kennis uit dit onderzoek hebben we verwerkt in een aantal trainingen.

Workshop over GHB

Training SLIK: over middelengebruik bij jongeren


Partners
Naast het Centrum voor Verslavings Onderzoek (CVO,) onze belangrijkste partner, werkt Mainline in dit project samen met een groot netwerk van organisaties in Nederland en België: het Trimbos Instituut, de Regenbooggroep (Correlations netwerk), IrisZorg, CGG Vagga en Free-Clinic.

Daarnaast betrekken we APDES in Portugal op basis van hun expertise rondom heroïneoverdoses.


Om uit te vinden of de uitkomsten van ons project ook relevant zijn voor gebruikers van andere soorten drugs dan opiaten werken we samen met Progressive uit Tsjechie vanwege hun ervaring met crystal-methamphetamine en het Romanian Harm Reduction Network op basis van hun kennis over mephedrone.

Ten slotte koppelen we ons project aan het International Drug Policy Consortium (IDPC).

Onze huidige projecten


Ex-alleenstaande minderjarige asielzoekers

Een aanzienlijk deel van de minderjarige asielzoekers die Nederland binnenkomen verdwijnen na hun 18de verjaardag uit beeld. Tussen januari 2014 en augustus 2019 dienden 8.775 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) in Nederland een asielverzoek in. Meer dan 1.000 van deze jonge mensen zijn inmiddels 'met onbekende bestemming vertrokken'. 

> Lees meer

Nationale Postcode Loterij

Nationale Postcode Loterij kent van 2022 tot 2024 schenking toe aan Mainline. Met dit geld versterken we de komende drie jaar onze organisatie en met name het veldwerkteam.

> Lees meer

Risicovol drugsgebruik in Nederland

Er is weinig bekend over de omvang, gezondheid en het welzijn van mensen met hoog-risico opioïdengebruik en mensen met hoog-risico crackcocaïnegebruik in Nederland.

> Lees meer

Harm reduction voor kwetsbare migranten die drugs gebruiken in de EU

Verschillende risicofactoren vergroten de kwetsbaarheid van (nieuwe) groepen migranten voor problematisch drugsgebruik. Deze risicofactoren zijn bijvoorbeeld traumatische ervaringen, een geisoleerde positie in de maatschappij, werkloosheid en armoede. Gezondheidszorg, harm reduction projecten en gemeenten in de hele Europese Unie staan voor de urgente vraag hoe zij in de behoeften van deze migranten kunnen voorzien. 

> Lees meer

Voor Elkaar!

Binnen het Voor Elkaar! project willen wij nieuwe veldwerkmethodieken ontdekken, waarbij samenwerking met ‘peers’ en de inzet van ervaringsdeskundigheid centraal staat. Samen met ervaringswerkers vergroten wij ons bereik onder diverse kwetsbare doelgroepen, zoals gemarginaliseerde jongvolwassenen en mensen met een migratieachtergrond die drugs gebruiken. Vervolgens kan Mainline meer mensen helpen om de regie over hun middelengebruik én hun leven terug te pakken, beter de weg te vinden naar passende hulpverlening en waar nodig het bestaande hulpaanbod te verbeteren. 

> Lees meer
internationaal

Mindful muscles

VERENIGD KONINKRIJK, FINLAND, GRIEKENLAND, ESTLAND, SERVIË, PORTUGAL, NEDERLAND

Harm reduction-benaderingen worden zelden toegepast in een recreatieve sportcontext. En waarom zouden we - sport staat gelijk aan gezondheid, toch? Niet altijd. Onderzoek toont aan dat het gebruik van performance and image-enhancing drugs (PIED's) ook geregeld voorkomt in verschillende recreatieve sporten. En voor mensen die vaak en in hoge doseringen gebruiken, kunnen schadebeperkende interventies een groot verschil maken.

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

nationaal

Omgaan met verward gedrag

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol en soms is er ook sprake van psychiatrische issues, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking. Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelde Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training en een boekje met handvatten.

> Lees meer
internationaal

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer

Aandacht voor herstel

Herstel en herstel-gerichte zorg zijn binnen de psychiatrie steeds meer centraal komen te staan. Manieren vinden om ondanks een chronische beperking of aandoening een bevredigend, hoopvol leven te leiden, staan hierbij vaak centraal. Maar ook binnen de verslavingszorg komt er de laatste jaren steeds meer aandacht voor herstel. 

> Lees meer
nationaal

Peer2Peer

Om jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) die drugs gebruiken in de marges beter te bereiken, zet Mainline een peer-to-peer voorlichtingsproject op. We richten ons hierbij op jongeren die vaak met veel verschillende uitdagingen tegelijk moeten dealen, denk aan: dakloosheid, schulden, ruzies en psychische problemen. Een balans houden in het drugsgebruik kan dan soms erg lastig zijn. In dit peer-to-peer project wordt de voorlichting gegeven door jongvolwassenen die vergelijkbare ervaringen hebben als de doelgroep. 

> Lees meer
nationaal

House of HIV

De tentoonstelling House of Hiv, die van 19 augustus tot en met 9 september 2022 in Amsterdam te zien is, blikt terug op veertig jaar leven en omgaan met hiv. Sinds de hiv-epidemie vier decennia geleden in Nederland uitbrak, zijn er door de Nederlandse hiv-community’s talrijke initiatieven opgezet die impact hadden in de respons op en aanpak van hiv in ons land. Deze veelal onzichtbaar gebleven initiatieven worden nu voor het eerst getoond aan het grote publiek.

> Lees meer
internationaal

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
Copyright Mainline 2023. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.