ENGLISH
 

Bridging the Gaps 1 - 2012 t/m 2016

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan en Zuid-Afrika


Mainline werkt via dit programma aan de verbetering van mensenrechten en de gezondheid van druggebruikers
in bovenstaande vijf landen. Het Bridging the Gaps programma liep van 2012 tot 2016. Wegens succes is het programma verlengd en zal onder de naam 'Bridging the Gaps 2' lopen tot 2020!

Binnen dit project richten we ons op drie groepen die een hogere kwetsbaarheid hebben voor hiv:
Lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender (LHBT) mensen, sekswerkers en mensen die drugs gebruiken.


Bridging the Gaps:

• Koppelt mensenrechten & gezondheid aan elkaar.

• Brengt key populations samen: sekswerkers, LHBT en mensen die drugs gebruiken.

• Linkt lokaal werk & internationale lobby aan elkaar.


Doel

• Mainline richt zich op druggebruikers als één van de doelgroepen die een verhoogd risico loopt om geïnfecteerd te raken met het HIV/aidsvirus.

• Ons doel is de HIV-risico's te verminderen en de algemene gezondheid van gebruikers te verbeteren.

• Dit doen we door sociale attitudes en het beleid van regeringen te veranderen. En door de toegang tot harm reduction diensten (zoals gezondheidszorg) te verbeteren.

Onze Bridging the Gaps projecten:

Indonesië

Kenia

Nepal

Pakistan

Zuid Afrika


Mainline werkt samen met lokale partners,
met name non-gouvernementele organisaties (NGO’s). We ondersteunen harm reduction-activiteiten die gedaan worden door mensen in het veld (outreach).

Ook helpen we onze partners met het ontwikkelen van hun organisatie (capaciteits- opbouw). Daarnaast vinden we het belangrijk dat specifieke diensten voor middelen- gebruikers geïntegreerd worden in ziekenhuizen en gezondheidscentra. Op deze manier hebben middelengebruikers ook na afloop van het project toegang tot goede zorg.

Mensenrechten
Alle activiteiten die Mainline verricht binnen het Bridging the Gaps programma worden uitgevoerd vanuit het mensenrechten perspectief. Door samen te werken met een brede coalitie van partners, slagen we er bovendien in om gezamelijk lobby te voeren richting overheden. Met name International Network for People who use Drugs (INPUD) lobbyt internationaal voor drugsgebruikers. Gezamelijk willen we bijvoorbeeld bereiken dat spuitomruil en methadonverstrekking worden toegestaan en gedwongen afkicken wordt tegengegaan.


Bridging the Gaps is een samenwerking tussen:

Mainline, Aids Fonds, AFEW, COC, GNP+, INPUD, ITPC, MSMGF, NSWP en wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Bridging the Gaps 2 loopt van 2016 tot 2020! Lees meer

Projectleiders

• Indonesië & Zuid Afrika: Hatun Eksen
• Kenia: Monica Carriere
• Nepal: Nick Veldwijk
• Pakistan (en Tanzania in BtG2): Machteld BuszContinuïteit van zorg

Met onze Pakistaanse partner Nai Zindagi zet Mainline in op uitwisseling tussen landen in ontwikkeling (zuid-zuid uitwisseling).

Wij streven naar continuïteit van zorg. Dat betekent dat we ook aandacht hebben voor de omgeving en de sociaaleconomische omstandigheden van druggebruikers.


Onderzoek

De mensenrechtensituatie van druggebruikers
Voor zijn master thesis deed Leon Essink onderzoek in acht BtG landen en gaf aanbevelingen over praktische manieren om schendingen tegen te gaan.

Toegang tot gezondheidzorg voor gebruikers
Voor haar master thesis deed
Tatiana Mouhebati onderzoek in acht BtG landen.


Meer lezen?

Onze huidige projecten


Harm reduction voor kwetsbare migranten die drugs gebruiken in de EU

Verschillende risicofactoren vergroten de kwetsbaarheid van (nieuwe) groepen migranten voor problematisch drugsgebruik. Deze risicofactoren zijn bijvoorbeeld traumatische ervaringen, een geisoleerde positie in de maatschappij, werkloosheid en armoede. Gezondheidszorg, harm reduction projecten en gemeenten in de hele Europese Unie staan voor de urgente vraag hoe zij in de behoeften van deze migranten kunnen voorzien. 

> Lees meer
internationaal

Mindful muscles

VERENIGD KONINKRIJK, FINLAND, GRIEKENLAND, ESTLAND, SERVIË, PORTUGAL, NEDERLAND

Harm reduction-benaderingen worden zelden toegepast in een recreatieve sportcontext. En waarom zouden we - sport staat gelijk aan gezondheid, toch? Niet altijd. Onderzoek toont aan dat het gebruik van performance and image-enhancing drugs (PIED's) ook geregeld voorkomt in verschillende recreatieve sporten. En voor mensen die vaak en in hoge doseringen gebruiken, kunnen schadebeperkende interventies een groot verschil maken.

> Lees meer

Nationale Postcode Loterij

Nationale Postcode Loterij kent van 2022 tot 2024 schenking toe aan Mainline. Met dit geld versterken we de komende drie jaar onze organisatie en met name het veldwerkteam.

> Lees meer

Aandacht voor herstel

Herstel en herstel-gerichte zorg zijn binnen de psychiatrie steeds meer centraal komen te staan. Manieren vinden om ondanks een chronische beperking of aandoening een bevredigend, hoopvol leven te leiden, staan hierbij vaak centraal. Maar ook binnen de verslavingszorg komt er de laatste jaren steeds meer aandacht voor herstel. 

> Lees meer
nationaal

Peer2Peer

Om jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) die drugs gebruiken in de marges beter te bereiken, zet Mainline een peer-to-peer voorlichtingsproject op. We richten ons hierbij op jongeren die vaak met veel verschillende uitdagingen tegelijk moeten dealen, denk aan: dakloosheid, schulden, ruzies en psychische problemen. Een balans houden in het drugsgebruik kan dan soms erg lastig zijn. In dit peer-to-peer project wordt de voorlichting gegeven door jongvolwassenen die vergelijkbare ervaringen hebben als de doelgroep. 

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

nationaal

Omgaan met verward gedrag

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol en soms is er ook sprake van psychiatrische issues, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking. Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelde Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training en een boekje met handvatten.

> Lees meer
internationaal

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
nationaal

Chemsex

Het gebruik van drugs tijdens seks is een groeiend wereldwijd fenomeen, vooral onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). Bij professionals is seks onder invloed van drugs door MSM beter bekend als 'chemsex'.

> Lees meer
nationaal

Hepatitis C - Amsterdam

Nederland

In 2014 deed Mainline onderzoek naar risicoprevalentie en kennis op het gebied van Hepatitis C (HCV) onder bezoekers van laagdrempelige dag-inloopvoorzieningen in Amsterdam. Afgelopen februari 2017 is het HCV Project Amsterdam gestart: Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg; Naar virus-eliminatie onder (ooit) injecteerders in Amsterdam.

> Lees meer
internationaal

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer
nationaal

Quickscan Kampen

In oktober 2017 is Mainline in opdracht van de gemeente Kampen gestart met een Quickscan naar middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in deze gemeente. 

> Lees meer
Copyright Mainline 2022. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.