ENGLISH
 

Back to society

Georgië

Dit project - dat liep van 2014 t/m 2015 - geeft aandacht aan de specifieke behoeften van mensen die uit de gevangenis komen.

Ruim twee jaar geleden trad een nieuwe regering aan in Georgië. Vele gevangenen werden toen in een rap tempo vrijgelaten. Ze waren niet goed voorbereid op hun vrijlating en stuitten op re-integratie problemen. Onder deze personen waren veel mensen die drugs gebruiken.

Mainline steunt, in samenwerking met lokale partners Tanadgoma en AFEW Oekraïne, ex-gedetineerden in Georgië. Een groot percentage van deze mensen gebruikt drugs. Via het project ‘Back to Society’ geven we aandacht aan specifieke behoeften en uitdagingen waarmee deze ex-gedetineerden te maken krijgen.


Hulp bij psychosociale problematiek
In 2014 werd gestart met het opzetten van zogenaamde ‘social bureaus’. Deze bieden hulp bij psychosociale problematiek, met als doel om de terugkeer naar de maatschappij makkelijker te maken voor gevangenen. Daarbij werken we samen met het Ministerie van Justitie (MPLA) en de nationale reclasserings (NPA) in Georgië.


Training: efficiënte voor- en nazorg
Hilde Roberts, trainer bij Mainline, ontwikkelde een training voor medewerkers die werken bij de reclassering of in gevangenissen in Georgië. Tijdens de training liet Roberts eerst een aantal ‘good practices’ zien van gevangenissen in Europa die werken aan een effectief re-integratie en harm reduction. Het gaat om programma’s die hebben bewezen de recidive te verminderen, gezondheidschade te verminderen en mensen te helpen hun weg te vinden, terug naar de maatschappij.

Naast de Europese voorbeelden werd gefocust op de Georgische realiteit. Om een goed beeld van de Georgische situatie te krijgen werd vooraf aan de training een behoefte onderzoek gehouden onder gevangenen, ex-gedetineerden en reclasseringsambtenaren

Training op maat

Nieuwsgierig naar onze trainingen op maat voor medewerkers in gevangenissen en bij de reclassering?

Neem contact op met onze trainer en/of bekijk ons trainingsoverzicht


De uitkomsten werden tijdens de training gepresenteerd door Tanadgoma-Centre for Information and Counseling on Reproductive Health, de organisatie die het project initieerde.

Na afloop hadden de cursisten nieuwe en praktisch toepasbare perspectieven op het eigen werk en de eigen organisatie. Een volgende stap in 2015 is het trainen van reclasseringspersoneel op grotere schaal. Mainline is betrokken bij de ontwikkeling van de trainingsmanual. Na deze training hebben reclasseringsambtenaren tools in handen om (ex)gevangenen en voorwaardelijk veroordeelden beter te ondersteunen bij psychosociale rehabilitatie.


Contactpersoon: Machteld Buzs

Het project ‘Back to Society’ wordt gefinancierd door de Europese Unie, startte in 2014 en loopt tot 2015.

Onze huidige projecten


Harm reduction voor kwetsbare migranten die drugs gebruiken in de EU

Verschillende risicofactoren vergroten de kwetsbaarheid van (nieuwe) groepen migranten voor problematisch drugsgebruik. Deze risicofactoren zijn bijvoorbeeld traumatische ervaringen, een geisoleerde positie in de maatschappij, werkloosheid en armoede. Gezondheidszorg, harm reduction projecten en gemeenten in de hele Europese Unie staan voor de urgente vraag hoe zij in de behoeften van deze migranten kunnen voorzien. 

> Lees meer
internationaal

Mindful muscles

VERENIGD KONINKRIJK, FINLAND, GRIEKENLAND, ESTLAND, SERVIË, PORTUGAL, NEDERLAND

Harm reduction-benaderingen worden zelden toegepast in een recreatieve sportcontext. En waarom zouden we - sport staat gelijk aan gezondheid, toch? Niet altijd. Onderzoek toont aan dat het gebruik van performance and image-enhancing drugs (PIED's) ook geregeld voorkomt in verschillende recreatieve sporten. En voor mensen die vaak en in hoge doseringen gebruiken, kunnen schadebeperkende interventies een groot verschil maken.

> Lees meer

Nationale Postcode Loterij

Nationale Postcode Loterij kent van 2022 tot 2024 schenking toe aan Mainline. Met dit geld versterken we de komende drie jaar onze organisatie en met name het veldwerkteam.

> Lees meer

Aandacht voor herstel

Herstel en herstel-gerichte zorg zijn binnen de psychiatrie steeds meer centraal komen te staan. Manieren vinden om ondanks een chronische beperking of aandoening een bevredigend, hoopvol leven te leiden, staan hierbij vaak centraal. Maar ook binnen de verslavingszorg komt er de laatste jaren steeds meer aandacht voor herstel. 

> Lees meer
nationaal

Peer2Peer

Om jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) die drugs gebruiken in de marges beter te bereiken, zet Mainline een peer-to-peer voorlichtingsproject op. We richten ons hierbij op jongeren die vaak met veel verschillende uitdagingen tegelijk moeten dealen, denk aan: dakloosheid, schulden, ruzies en psychische problemen. Een balans houden in het drugsgebruik kan dan soms erg lastig zijn. In dit peer-to-peer project wordt de voorlichting gegeven door jongvolwassenen die vergelijkbare ervaringen hebben als de doelgroep. 

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

nationaal

Omgaan met verward gedrag

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol en soms is er ook sprake van psychiatrische issues, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking. Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelde Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training en een boekje met handvatten.

> Lees meer
internationaal

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
nationaal

Chemsex

Het gebruik van drugs tijdens seks is een groeiend wereldwijd fenomeen, vooral onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). Bij professionals is seks onder invloed van drugs door MSM beter bekend als 'chemsex'.

> Lees meer
nationaal

Hepatitis C - Amsterdam

Nederland

In 2014 deed Mainline onderzoek naar risicoprevalentie en kennis op het gebied van Hepatitis C (HCV) onder bezoekers van laagdrempelige dag-inloopvoorzieningen in Amsterdam. Afgelopen februari 2017 is het HCV Project Amsterdam gestart: Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg; Naar virus-eliminatie onder (ooit) injecteerders in Amsterdam.

> Lees meer
internationaal

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer
nationaal

Quickscan Kampen

In oktober 2017 is Mainline in opdracht van de gemeente Kampen gestart met een Quickscan naar middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in deze gemeente. 

> Lees meer
Copyright Mainline 2022. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.