ENGLISH
 

Signalerings rapport mannelijke sekswerkers

Nederland

Op initiatief van Mainline vond in nauwe samenwerking met de GGD Amsterdam binnen het Prostitutie & Gezondheidscentrum 292 tussen november 2013 en februari 2014 een voorverkenning plaats onder mannelijke en transgender sekswerkers.

Doel was meer zicht te krijgen op de aard en functie van middelengebruik tijdens het sekswerk en de invloed van gebruik op seksueel gedrag.

Uitkomst is dat de voor het signalerings- rapport geraadpleegde groep tijdens hun werk relatief vaak middelen gebruikt. Onder invloed vertonen ze eerder seksueel risicovol gedrag. P&G292 vindt dit door Mainline afgegeven signaal zo relevant, dat zij verdiepend onderzoek gaan doen onder deze groep.

Relevantie
Mainline en P&G292 zien het als meerwaarde om mannelijke en transgender sekswerkers, die middelen gebruiken, te informeren over bewust gebruik. Dit zowel ter beperking van de gezondheidsschade door middelengebruik (Harm Reduction), als ter voorkoming van seksueel risicogedrag onder invloed.


De belangrijkste signalen uit het rapport


• Vijfentwintig van de dertig respondenten gebruikt tijdens het werk
Het assortiment gebruikte middelen is breed. Het meest worden poppers, snuifcoke, alcohol, Viagra/Kamagra en cannabis genoemd. Hoe vaak tijdens het sekswerk wordt gebruikt, is verschillend. Meer dan de helft van de respondenten gaf aan regelmatig, meestal of altijd te gebruiken tijdens het werk.

• Meer dan de helft van de gebruikende respondenten zegt onder invloed eerder seksueel risico te nemen
Opvallend is dat onder de groep seropositieve mannen meer risico’s worden genomen en daarbij allemaal meer en vaker verschillende middelen gebruiken. Onbeschermd anaal contact vindt daarbij regelmatig plaats. De helft van de respondenten heeft ooit negatieve effecten als gevolg van gebruik ervaren.

• Onder invloed: Of heel consequent of juist meer risico
Meer dan de helft van de gebruikende respondenten zegt onder invloed eerder seksueel risico te nemen. De respondenten zijn naar eigen zeggen onder invloed of heel consequent in het handhaven van veilige seks tijdens hun werk of nemen regelmatig tot vaker seksuele risico’s.

• Onbeschermd oraal contact wordt eerder als vanzelfsprekend ervaren
Dat zou er op kunnen duiden dat men het niet als seksueel risicogedrag ziet, maar daar is niet specifiek op doorgevraagd.

• De reden van middelengebruik tijdens seks werk is vooral commercieel ingegeven
Gebruik is vaak een tool om ‘betere seks’ (lees: geld) te leveren.

De sekswerkers gebruiken grotendeels niet omdat ze afhankelijk zijn, maar zowel de kwaliteit als kwantiteit van hun werk is de reden voor middelengebruik te kiezen.

• Gebruik uppers
(basecoke, snuifcoke, speed, crystal meth)
Opvallend is dat een veel genoemde functie van het gebruik van uppers is dat de seks langer duurt (en dus meer geld oplevert). Een risico daarbij kan zijn dat door onvoldoende glijmiddel (vanwege langdurige seks) condooms eerder kunnen scheuren of dat de slijmvliezen uitdrogen waardoor eerder wondjes ontstaan. Bij onbeschermd anaal contact is de kans op overdracht van soa’s, hiv en hepatitis C bovendien beduidend groter.

• Er is behoefte aan genuanceerde informatie over middelengebruik, liefst in relatie tot sekswerk
Persoonlijke voorlichting en informatieverstrekking via een website voor sekswerkers zijn het meest gewenst. De bestaande websites informeren wel over de afzonderlijke middelen, maar duidelijke, genuanceerde informatie over combigebruik (welke combi’s wel en welke niet) in relatie tot sekswerk is online niet te vinden.

• Nieuwe Online informatie
P&G292 heeft in samenwerking met Mainline een nieuwe site voor deze specifieke doelgroep (mannelijke sekswerkers) ontwikkelt met duidelijke informatie.
Zie: www.info4escorts.nl


Bekijk het signaleringsrapport:

Middelengebruik, mannelijke sekswerkers (2014)

Signaleringsrapport downloaden


Contactpersoon: Rian Warmoeskerken,
Programma manager Nationaal

Onze huidige projecten


Harm reduction voor kwetsbare migranten die drugs gebruiken in de EU

Verschillende risicofactoren vergroten de kwetsbaarheid van (nieuwe) groepen migranten voor problematisch drugsgebruik. Deze risicofactoren zijn bijvoorbeeld traumatische ervaringen, een geisoleerde positie in de maatschappij, werkloosheid en armoede. Gezondheidszorg, harm reduction projecten en gemeenten in de hele Europese Unie staan voor de urgente vraag hoe zij in de behoeften van deze migranten kunnen voorzien. 

> Lees meer
internationaal

Mindful muscles

VERENIGD KONINKRIJK, FINLAND, GRIEKENLAND, ESTLAND, SERVIË, PORTUGAL, NEDERLAND

Harm reduction-benaderingen worden zelden toegepast in een recreatieve sportcontext. En waarom zouden we - sport staat gelijk aan gezondheid, toch? Niet altijd. Onderzoek toont aan dat het gebruik van performance and image-enhancing drugs (PIED's) ook geregeld voorkomt in verschillende recreatieve sporten. En voor mensen die vaak en in hoge doseringen gebruiken, kunnen schadebeperkende interventies een groot verschil maken.

> Lees meer

Nationale Postcode Loterij

Nationale Postcode Loterij kent van 2022 tot 2024 schenking toe aan Mainline. Met dit geld versterken we de komende drie jaar onze organisatie en met name het veldwerkteam.

> Lees meer

Aandacht voor herstel

Herstel en herstel-gerichte zorg zijn binnen de psychiatrie steeds meer centraal komen te staan. Manieren vinden om ondanks een chronische beperking of aandoening een bevredigend, hoopvol leven te leiden, staan hierbij vaak centraal. Maar ook binnen de verslavingszorg komt er de laatste jaren steeds meer aandacht voor herstel. 

> Lees meer
nationaal

Peer2Peer

Om jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) die drugs gebruiken in de marges beter te bereiken, zet Mainline een peer-to-peer voorlichtingsproject op. We richten ons hierbij op jongeren die vaak met veel verschillende uitdagingen tegelijk moeten dealen, denk aan: dakloosheid, schulden, ruzies en psychische problemen. Een balans houden in het drugsgebruik kan dan soms erg lastig zijn. In dit peer-to-peer project wordt de voorlichting gegeven door jongvolwassenen die vergelijkbare ervaringen hebben als de doelgroep. 

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

nationaal

Omgaan met verward gedrag

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol en soms is er ook sprake van psychiatrische issues, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking. Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelde Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training en een boekje met handvatten.

> Lees meer
internationaal

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
nationaal

Chemsex

Het gebruik van drugs tijdens seks is een groeiend wereldwijd fenomeen, vooral onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). Bij professionals is seks onder invloed van drugs door MSM beter bekend als 'chemsex'.

> Lees meer
nationaal

Hepatitis C - Amsterdam

Nederland

In 2014 deed Mainline onderzoek naar risicoprevalentie en kennis op het gebied van Hepatitis C (HCV) onder bezoekers van laagdrempelige dag-inloopvoorzieningen in Amsterdam. Afgelopen februari 2017 is het HCV Project Amsterdam gestart: Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg; Naar virus-eliminatie onder (ooit) injecteerders in Amsterdam.

> Lees meer
internationaal

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer
nationaal

Quickscan Kampen

In oktober 2017 is Mainline in opdracht van de gemeente Kampen gestart met een Quickscan naar middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in deze gemeente. 

> Lees meer
Copyright Mainline 2022. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.