ENGLISH
 

Peer2Peer

Om jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) die drugs gebruiken in de marges beter te bereiken, zet Mainline een peer-to-peer voorlichtingsproject op. We richten ons hierbij op jongeren die vaak met veel verschillende uitdagingen tegelijk moeten dealen, denk aan: dakloosheid, schulden, ruzies en psychische problemen. Een balans houden in het drugsgebruik kan dan soms erg lastig zijn. In dit peer-to-peer project wordt de voorlichting gegeven door jongvolwassenen die vergelijkbare ervaringen hebben als de doelgroep. 

Mainline traint en begeleidt 6 peerwerkers om het veldwerk van de organisatie te versterken. Deze peerwerkers helpen ons met de voorlichting en signalering. Zo kunnen zij gezondheidsinformatie delen met andere jongeren en tegelijkertijd voor Mainline de ‘oren en ogen’ op straat zijn. Samen krijgen we zo een beter beeld van de problemen die er spelen, wat de voorlichtingsbehoeftes zijn onder deze doelgroep en hoe we daarop in kunnen spelen. 
Peer-to-peer voorlichting wordt door de doelgroep vaak als geloofwaardiger ervaren omdat peer werkers de ondervonden problemen en ervaringen met drugs herkennen. Ze begrijpen de aantrekkingskracht van de middelen en de valkuilen waar jongeren last van kunnen hebben en ze spreken dezelfde taal. Een tweede aspect wat peer-to-peer werk zo waardevol maakt is dat peer werkers vaak een natuurlijke bron van informatie zijn; veel jongvolwassenen delen al informatie met elkaar over druggebruik, maar beschikken niet altijd over de juiste kennis of capaciteiten om elkaar goed verder te helpen. Door de begeleiding van Mainline wordt dit natuurlijke contact versterkt.

Aanleiding

In de afgelopen jaren neemt het aantal dakloze jongeren toe, evenals het aantal jongeren met psychische klachten. Een toename van psychosociale problemen maakt het een groter risico dat recreatief druggebruik problematisch wordt, dat iemand de controle verliest over zijn of haar gebruik. Met dit project wil Mainline jongvolwassenen (18-35) in de marges van de samenleving bereiken, die onder andere psychische problemen en de lastige druggebruik-balans het hoofd moeten bieden. Op dit moment worden zij nog nauwelijks bereikt door harm reduction voorlichting en onvoldoende in zicht bij maatschappelijke organisaties. Zij zouden baat kunnen hebben bij laagdrempelige voorlichting over drugs, gericht op zo veilig mogelijk gebruik. 
Doel

Met dit project bereiken we meerdere doelen; ten eerste bereikt Mainline een grotere en meer diverse doelgroep door samen te werken met peer werkers, omdat zij toegang hebben tot een wereld die op dit moment voor Mainline grotendeels onbereikbaar is. Zo kunnen peer werkers bijvoorbeeld voorlichting geven binnen hun eigen netwerk, of makkelijker contact leggen met leeftijdsgenoten tijdens veldwerkbezoeken op locaties waar jongvolwassenen komen. Daarnaast kan Mainline met dit project beter aansluiten op de voorlichtingsbehoeftes van jongvolwassenen. Omdat peers in nauw contact staan of zelfs onderdeel zijn van de doelgroep, hebben zij beter zicht op behoeftes van jongeren en kunnen we zo samen voor passende voorlichting zorgen. Door in te gaan op vragen die echt spelen, op de juiste toon, waarborgen we het nut van de voorlichting. Ten slotte krijgen jongvolwassenen die drugs gebruiken als peer werker meer invloed op de voorlichting die op hen gericht is. 


Het project loopt tot april 2022 en wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit FNO.


Voor vragen kunt u contact opnemen met

Ingrid Bakker (i.bakker@mainline.nl) 

Onze huidige projecten


Ex-alleenstaande minderjarige asielzoekers

Een aanzienlijk deel van de minderjarige asielzoekers die Nederland binnenkomen verdwijnen na hun 18de verjaardag uit beeld. Tussen januari 2014 en augustus 2019 dienden 8.775 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) in Nederland een asielverzoek in. Meer dan 1.000 van deze jonge mensen zijn inmiddels 'met onbekende bestemming vertrokken'. 

> Lees meer

Nationale Postcode Loterij

Nationale Postcode Loterij kent van 2022 tot 2024 schenking toe aan Mainline. Met dit geld versterken we de komende drie jaar onze organisatie en met name het veldwerkteam.

> Lees meer

Risicovol drugsgebruik in Nederland

Er is weinig bekend over de omvang, gezondheid en het welzijn van mensen met hoog-risico opioïdengebruik en mensen met hoog-risico crackcocaïnegebruik in Nederland.

> Lees meer

Harm reduction voor kwetsbare migranten die drugs gebruiken in de EU

Verschillende risicofactoren vergroten de kwetsbaarheid van (nieuwe) groepen migranten voor problematisch drugsgebruik. Deze risicofactoren zijn bijvoorbeeld traumatische ervaringen, een geisoleerde positie in de maatschappij, werkloosheid en armoede. Gezondheidszorg, harm reduction projecten en gemeenten in de hele Europese Unie staan voor de urgente vraag hoe zij in de behoeften van deze migranten kunnen voorzien. 

> Lees meer

Voor Elkaar!

Binnen het Voor Elkaar! project willen wij nieuwe veldwerkmethodieken ontdekken, waarbij samenwerking met ‘peers’ en de inzet van ervaringsdeskundigheid centraal staat. Samen met ervaringswerkers vergroten wij ons bereik onder diverse kwetsbare doelgroepen, zoals gemarginaliseerde jongvolwassenen en mensen met een migratieachtergrond die drugs gebruiken. Vervolgens kan Mainline meer mensen helpen om de regie over hun middelengebruik én hun leven terug te pakken, beter de weg te vinden naar passende hulpverlening en waar nodig het bestaande hulpaanbod te verbeteren. 

> Lees meer
internationaal

Mindful muscles

VERENIGD KONINKRIJK, FINLAND, GRIEKENLAND, ESTLAND, SERVIË, PORTUGAL, NEDERLAND

Harm reduction-benaderingen worden zelden toegepast in een recreatieve sportcontext. En waarom zouden we - sport staat gelijk aan gezondheid, toch? Niet altijd. Onderzoek toont aan dat het gebruik van performance and image-enhancing drugs (PIED's) ook geregeld voorkomt in verschillende recreatieve sporten. En voor mensen die vaak en in hoge doseringen gebruiken, kunnen schadebeperkende interventies een groot verschil maken.

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

nationaal

Omgaan met verward gedrag

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol en soms is er ook sprake van psychiatrische issues, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking. Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelde Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training en een boekje met handvatten.

> Lees meer
internationaal

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer

Aandacht voor herstel

Herstel en herstel-gerichte zorg zijn binnen de psychiatrie steeds meer centraal komen te staan. Manieren vinden om ondanks een chronische beperking of aandoening een bevredigend, hoopvol leven te leiden, staan hierbij vaak centraal. Maar ook binnen de verslavingszorg komt er de laatste jaren steeds meer aandacht voor herstel. 

> Lees meer
nationaal

Peer2Peer

Om jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) die drugs gebruiken in de marges beter te bereiken, zet Mainline een peer-to-peer voorlichtingsproject op. We richten ons hierbij op jongeren die vaak met veel verschillende uitdagingen tegelijk moeten dealen, denk aan: dakloosheid, schulden, ruzies en psychische problemen. Een balans houden in het drugsgebruik kan dan soms erg lastig zijn. In dit peer-to-peer project wordt de voorlichting gegeven door jongvolwassenen die vergelijkbare ervaringen hebben als de doelgroep. 

> Lees meer
nationaal

House of HIV

De tentoonstelling House of Hiv, die van 19 augustus tot en met 9 september 2022 in Amsterdam te zien is, blikt terug op veertig jaar leven en omgaan met hiv. Sinds de hiv-epidemie vier decennia geleden in Nederland uitbrak, zijn er door de Nederlandse hiv-community’s talrijke initiatieven opgezet die impact hadden in de respons op en aanpak van hiv in ons land. Deze veelal onzichtbaar gebleven initiatieven worden nu voor het eerst getoond aan het grote publiek.

> Lees meer
internationaal

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
Copyright Mainline 2023. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.