ENGLISH
 

Quickscan Kampen

In oktober 2017 is Mainline in opdracht van de gemeente Kampen gestart met een Quickscan naar middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in deze gemeente. 

De Quickscan bestond onder meer uit veldwerk en onderzoek, (diepte)interviews met jongeren (12-23 jaar) en input vanuit professionele hoek. In maart 2018 zijn de bevindingen en aanbevelingen in een rapport aan de gemeente gepresenteerd.

Waarom een Quickscan?

De doelstelling van de scan was om een beter beeld te krijgen van het alcohol- en druggebruik van jongeren en jongvolwassenen in de gemeente Kampen, om zodoende te kunnen komen tot een eerste, op de praktijk gericht voorstel van aanpak. Inclusief natuurlijk met aanbevelingen voor een zo effectief mogelijk en preventief beleid.

Samenwerking ook met anderen dan zorgprofessionals

De jongeren die aan het onderzoek meewerkten waren openhartig en bereid om hun kennis en ervaringen met Mainline te delen. Behalve met hen heeft Mainline met verschillende andere relevante personen gesproken zoals de buurtbewoners, café en bar/dancing medewerkers in het centrum van Kampen, wijkagenten, oudere uitgaanders, coffeeshop medewerkers, medewerkers van het jongerencentrum en een snackbar eigenaar.

De Kampense coffeeshop eigenaar is uitgebreid telefonisch gesproken over de huidige stand van zaken. 

Alcoholgebruik

Het alcoholgebruik onder jongeren in Kampen is veel meer geaccepteerd dan het druggebruik, ongeacht of het om soft- of harddrugs gaat. Drinken wordt door jongeren heel normaal gevonden. De drankketen hebben een belangrijke sociale functie, maar spelen ook een faciliterende rol bij overmatig drankgebruik. De heersende cultuur omtrent drankgebruik zorgt ervoor dat professionals zich zorgen maken over de gezondheid, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en de keuzevrijheid van jongeren.   

Druggebruik, vermoedens en taboes

Als het over druggebruik gaat is het opmerkelijk dat meerdere respondenten eerst zeggen dat er veel drugs gebruikt worden, of zeggen dat ze een grote toename in druggebruik zien. Wanneer we hierover doorvragen, kent men zelf echter nauwelijks iemand die harddrugs gebruikt. Stellingen over gebruik zijn veelal gebaseerd op vermoedens en op ‘van horen zeggen’.

Wanneer Kampenaren het over druggebruik hebben dan bedoelen ze in veel gevallen blowen. Wiet of hasj is veruit de meest gebruikte drug onder jongeren. Als er harddrugs gebruikt worden dan gebeurt dit eerder thuis of op feesten buiten de stad. De meest gebruikte harddrugs zijn XTC, speed en coke.                                             


Verschillende jongeren zeggen dat ze op hardstyle- en hardcore feesten harddrugs gebruiken. Een reden hiervoor is dat ze zich buiten Kampen vrijer voelen en pas echt los kunnen gaan. In Kampen zelf harddrugs gebruiken lijkt niet geaccepteerd, en als jongeren het wel doen dan doen ze daar stiekem over. Wel komt het gebruikt van lachgas veel voor in Kampen stad.

In tegenstelling tot alcohol, rust er een stigma op alle drugs, zowel soft - als harddrugs. Jongeren die gebruiken zeggen over het algemeen slechts een handvol goeie vrienden hierover in vertrouwen te nemen. Door dit taboe wordt de dialoog binnen de gemeenschap bemoeilijkt.

Wat is een passende respons volgens professionals? En wat vinden de jongeren er zelf van? Wat zijn de conclusies van de scan? En welke aanbevelingen hebben we voor de gemeente Kampen?

Je kunt het volledige rapport hier lezen.

Onze huidige projecten


Ex-alleenstaande minderjarige asielzoekers

Een aanzienlijk deel van de minderjarige asielzoekers die Nederland binnenkomen verdwijnen na hun 18de verjaardag uit beeld. Tussen januari 2014 en augustus 2019 dienden 8.775 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) in Nederland een asielverzoek in. Meer dan 1.000 van deze jonge mensen zijn inmiddels 'met onbekende bestemming vertrokken'. 

> Lees meer

Nationale Postcode Loterij

Nationale Postcode Loterij kent van 2022 tot 2024 schenking toe aan Mainline. Met dit geld versterken we de komende drie jaar onze organisatie en met name het veldwerkteam.

> Lees meer

Risicovol drugsgebruik in Nederland

Er is weinig bekend over de omvang, gezondheid en het welzijn van mensen met hoog-risico opioïdengebruik en mensen met hoog-risico crackcocaïnegebruik in Nederland.

> Lees meer

Harm reduction voor kwetsbare migranten die drugs gebruiken in de EU

Verschillende risicofactoren vergroten de kwetsbaarheid van (nieuwe) groepen migranten voor problematisch drugsgebruik. Deze risicofactoren zijn bijvoorbeeld traumatische ervaringen, een geisoleerde positie in de maatschappij, werkloosheid en armoede. Gezondheidszorg, harm reduction projecten en gemeenten in de hele Europese Unie staan voor de urgente vraag hoe zij in de behoeften van deze migranten kunnen voorzien. 

> Lees meer

Voor Elkaar!

Binnen het Voor Elkaar! project willen wij nieuwe veldwerkmethodieken ontdekken, waarbij samenwerking met ‘peers’ en de inzet van ervaringsdeskundigheid centraal staat. Samen met ervaringswerkers vergroten wij ons bereik onder diverse kwetsbare doelgroepen, zoals gemarginaliseerde jongvolwassenen en mensen met een migratieachtergrond die drugs gebruiken. Vervolgens kan Mainline meer mensen helpen om de regie over hun middelengebruik én hun leven terug te pakken, beter de weg te vinden naar passende hulpverlening en waar nodig het bestaande hulpaanbod te verbeteren. 

> Lees meer
internationaal

Mindful muscles

VERENIGD KONINKRIJK, FINLAND, GRIEKENLAND, ESTLAND, SERVIË, PORTUGAL, NEDERLAND

Harm reduction-benaderingen worden zelden toegepast in een recreatieve sportcontext. En waarom zouden we - sport staat gelijk aan gezondheid, toch? Niet altijd. Onderzoek toont aan dat het gebruik van performance and image-enhancing drugs (PIED's) ook geregeld voorkomt in verschillende recreatieve sporten. En voor mensen die vaak en in hoge doseringen gebruiken, kunnen schadebeperkende interventies een groot verschil maken.

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

nationaal

Omgaan met verward gedrag

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol en soms is er ook sprake van psychiatrische issues, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking. Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelde Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training en een boekje met handvatten.

> Lees meer
internationaal

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer

Aandacht voor herstel

Herstel en herstel-gerichte zorg zijn binnen de psychiatrie steeds meer centraal komen te staan. Manieren vinden om ondanks een chronische beperking of aandoening een bevredigend, hoopvol leven te leiden, staan hierbij vaak centraal. Maar ook binnen de verslavingszorg komt er de laatste jaren steeds meer aandacht voor herstel. 

> Lees meer
nationaal

Peer2Peer

Om jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) die drugs gebruiken in de marges beter te bereiken, zet Mainline een peer-to-peer voorlichtingsproject op. We richten ons hierbij op jongeren die vaak met veel verschillende uitdagingen tegelijk moeten dealen, denk aan: dakloosheid, schulden, ruzies en psychische problemen. Een balans houden in het drugsgebruik kan dan soms erg lastig zijn. In dit peer-to-peer project wordt de voorlichting gegeven door jongvolwassenen die vergelijkbare ervaringen hebben als de doelgroep. 

> Lees meer
nationaal

House of HIV

De tentoonstelling House of Hiv, die van 19 augustus tot en met 9 september 2022 in Amsterdam te zien is, blikt terug op veertig jaar leven en omgaan met hiv. Sinds de hiv-epidemie vier decennia geleden in Nederland uitbrak, zijn er door de Nederlandse hiv-community’s talrijke initiatieven opgezet die impact hadden in de respons op en aanpak van hiv in ons land. Deze veelal onzichtbaar gebleven initiatieven worden nu voor het eerst getoond aan het grote publiek.

> Lees meer
internationaal

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
Copyright Mainline 2023. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.